FACULTY LIST 

TEACHING STAFF:

Dr. Anant K. Pathak
Designation: I/C H.O.D.
Qualification: M.Sc(Mathematics), B.Ed, Ph.D
Experience: 11.3 Years
Email: anantkpathak@yahoo.com
MS. Khyati N. Patel
Designation: Adhoc Lecturer
Qualification: M.A. (English), B.Ed.
Experience: 5.8 Years
Email: khyati.maenglish@gmail.com
Ms. Monali S. Patel
Designation: Adhoc Lecturer
Qualification: M.Sc. (Maths), B.Ed.
Experience: 6.5 Years
Email: monali.vadiwala@yahoo.com
Ms. Ankita N. Ujjeniya
Designation: Adhoc Lecturer
Qualification: M.Sc.(Physics)
Experience: 2.8 Years
Email: ankitagajjar92@gmail.com
Mr. Manohar N. Khairnath
Designation: Adhoc Lecturer
Qualification: M. Sc. (Chemistry)
Experience: 8.5 Years
Email: mkhairnath@gmail.com
Ms. Shital V. Patel
Designation: Adhoc Lecturer
Qualification: M.Sc. (Maths),B.Ed.
Experience: 2.6 Years
Email: paladiyashital1108@gmail.com
Ms. Sunil U. Vasava
Designation: Adhoc Lecturer
Qualification: M.A. (English), B.Ed.
Experience: 1.6 Years
Email: sunil1988vasava@gmail.com

NON-TEACHING STAFF:

Mr. Kishan P. Prajapati
Designation: Lab. Attendant
Qualification: F.Y. B.Sc.
Experience: 0.6 years
Email: kisu96prajapati@gmail.com